خدمات سنگ محور ( سنگ گرد)

با توجه به تولید قطعات دقیق در خطوط تولیدی شرکت پویا سازه صنعت ویانا امکان ارائه خدمات سنگ زنی با مشخصات زیر را  دارا می باشد

  • سنگ زنی گرد سطوح خارجی قطعات تا طول یک متر و قطر سی سانتی متر و تا دقت سه هزارم میلی متر 
  • سنگ زنی گرد انواع سوراخ از قطر 10 میلی متر تا قطر 35 میلی متر با دقت جهار هزارم میلی متر
  • سنگ زنی نرم انواع سنبه کشش ( سنگ زنی نیم کره )