خدمات سنگ تخت

  • خدمات سنگ تخت

  • امکان تولید قطعات با دقت دو هزارم میلی متر در ابعاد 300 در 600 میلی متر
  • امکان سنگ زنی زاویه
  • امکان سنگ زنی فرم