گیج های استاندارد

۱-گیج های توپی ساده و رینگی ( کنترل سوراخ ها – شفت ها )

۲-گیج های تخت ( کنترل شیار ها و جای خارها)

۳-گیج میله ای ( کنترل سوراخ ها با قطر بزرگ)

۴ -گیج های توپی ساده ( کنترل سوراخ ها)

۵ – گیج های توپی پیچی ( کنترل رزوه های داخلی)

۶ – گیج های دهان اژدر ثابت ، قابل تنظیم ( کنترل محورها،میله ها،شفت ها، و ضخامت ها)

۷ – گیج های دهان اژدری پیچی ( کنترل رزوه های خارجی)