سنبه ساخت قرص

با توجه به امکانات در اختیار ویانا امکان ساخت انواع سنبه و ماتریس براى تولید قرص هاى گرد-چهار گوش– بیضى به صورت صاف با یک یا دوخط تقسیم و یا آرم و نماد مشترى . وجود داشته و به منظور بالا بردن دوام سنبه ها در برابر سایش و کاهش  ضریب  اصطکاك و به دست آوردن مقاومت در برابر خوردگى و جلوگیرى از چسبندگى مواد به سنبه امکان کرمکارى سخت سنبه و ماتریس وجود دارد .